Användningsvillkor


1.    INFORMATION OM OSS

Vi är Akzo Nobel Decorative Coatings AB med adress Staffanstorpsvägen 50, 232 61 Arlöv och registrerade under organisationsnummer 556142-8011 med säte i Malmö (“vi”, “oss”, “vår”, ”AkzoNobel”). Vi tillhandahåller Webbplatsen i Sverige.

2.    OMFATTNING

2.1.    Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för Webbplatsen. Webbplatsen är avsedd enbart för professionella målare och exkluderar konsumenter.
2.2.    Du behöver vara myndig i ditt bosättningsland för att använda vår Webbplats. Genom att använda Webbplatsen bekräftar och garanterar du att du uppnått myndig ålder i ditt bosättningsland.
2.3.    Genom att använda vår Webbplats bekräftar du att du har läst igenom, förstått och samtycker till dessa Villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, ber vi dig att inte använda Webbplatsen. Vi kan komma att ändra Villkoren för Webbplatsen från tid till annan och du bekräftar, genom att du fortsätter att använda Webbplatsen, att du samtycker till sådana ändringar. Vänligen läs regelbundet igenom dessa Villkor för att ta del av den senaste versionen.

3.    DEFINITION

Om inget annat framgår av sammanhanget ska de ord och uttryck som anges nedan anses ha följande innebörd: 
“Produkter” avser våra färg- och andra produkter. 
“Projekt” avser dina konstruktions- och renoveringsprojekt samt dina arbeten.
”Webbplats” avser webbplatsen www.cuprinol.se.
“Tjänster” avser de tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

4.    HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER

Vår Webbplats erbjuder ett flertal funktioner avsedda att underlätta professionella målares (“du”, “ditt”) arbete. Några av funktionerna kan vara otillgängliga beroende på din verksamhetsort. Om vi uppdaterar, ändrar innehållet av, lägger till eller tar bort funktioner kommer vi att vidta skäliga ansträngningar för att meddela dig i förväg. Webbplatsens huvudfunktioner beskrivs nedan. Vänligen läs igenom beskrivningarna noggrant, eftersom de innehåller viktig information som du bör ha i åtanke när du använder funktionerna.

4.1.    Anvisningar och support. Denna funktion är avsedd att, enbart i informationssyfte, förse dig med teknisk information om våra Produkter, inklusive (men inte begränsat till) videos, produktdatablad, information om föreskrifter och yrkesknep för produktapplicering. 
4.2.    Kostnadsförslag. Denna funktion är avsedd för att förse dig med ett vägledande verktyg för att upprätta offerter för dina Projekt. Som professionell målare är det dock ditt ansvar att lämna tillförlitliga offerter till dina kunder. Kostnadsförslagsverktyget är enbart ett hjälpmedel för dig att upprätta tillförlitliga offerter (så långt som möjligt) och minskar inte på något sätt ditt eget ansvar gentemot dina kunder som professionell målare. För att ha tillgång till alla funktioner inom Kostnadsförslagsverktyget, krävs att du (i) skapar ett personligt konto och loggar in eller (ii) loggar in på din profil på sociala medier.
4.3.    Demonstration.

4.3.1.    Denna funktion är avsedd för att hjälpa dig demonstrera dina Projekt. Du kan t.ex. lista dina Projekt, ladda upp bilder eller korta videos (”Innehåll”), lägga till anteckningar och länka dem till ett särskilt Projekt. Det här verktyget kräver att du (i) skapar ett personligt konto och loggar in eller (ii) loggar in på din profil på sociala medier.
4.3.2.    Du garanterar, allt efter omständigheterna, att du har inhämtat tillstånd från relevanta personer avseende Innehållet samt att använda detsamma och avslöja det för tredje man.
4.3.3.    Vidare ska du, innan du avslöjar Innehållet, överväga om innehållet kan inkludera privata inslag (inklusive, men inte begränsat till, människors ansikten, fakturor och lösenord) och att sådana privata inslag också kommer att avslöjas för tredje man. DU BESLUTAR SÅLEDES PÅ EGET ANSVAR ATT AVSLÖJA INNEHÅLLET TILL MOTTAGARE OCH VI ANSVARAR PÅ INGET SÄTT FÖR EVENTUELLA PÅFÖLJDER SOM UPPSTÅR MED ANLEDNING AV DITT BESLUT ATT AVSLÖJA SÅDANT INNEHÅLL.
4.3.4.    Ditt Innehåll ska följa dessa Villkor och får inte (i) vara kränkande eller uppsåtligen felaktigt, (ii) vara obscent eller oanständigt, (iii) göra intrång i eventuell upphovsrätt, ideell rättighet, databasrätt, varumärkesrätt, designrätt eller annan immateriell rättighet, (iv) göra intrång i eventuell förtroenderätt, integritetsrätt eller rättighet enligt personuppgiftslagstiftning, (v) utgöra vårdslös rådgivning eller innehålla vårdslösa uttalanden, (vi) utgöra anstiftan till brott eller främjande av brottslig verksamhet, (vii) utgöra lag- eller domstolstrots eller strida mot domstolsbeslut, (viii) strida mot lagstiftning mot rasistiskt eller religiöst hat eller andra former av diskriminering, (ix) strida mot lagstiftning avseende statshemligheter, (x) bryta mot eventuella avtalsenliga åtaganden gentemot person, (xi) skildra våld på uttryckligt, målande eller onödigt sätt, (xii) vara av uttryckligen pornografiskt, oanständigt, suggestivt eller av sexuell natur, (xiii) vara osant, falskt, felaktigt eller vilseledande, (xiv) bestå av eller innehålla eventuella instruktioner, råd eller annan information som kan påverka och skulle kunna, om de följs, orsaka sjukdom, skada eller dödsfall, eller någon annan förlust eller skada, eller (xv) vara kränkande, vilseledande, bedrägligt, hotande, trakasserande, samhällsfientligt, hotfullt, hatiskt, diskriminerande eller provocerande.
4.3.5.    Ditt Innehåll är privat och kommer inte att användas av oss.

4.4.    Butiksnätverk & butikssökare. Denna funktion är avsedd för att visa dig vårt butiksnätverk och förse dig med detaljerad och användbar information om hur du kontaktar våra butiker. Vänligen notera att denna information kan ändras från tid till annan och vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår Webbplats för att få den senaste informationen om vårt butiksnätverk. Alltefter omständigheterna uppmanar vi dig att göra efterfrågningar innan du bestämmer från vilken butik du vill köpa våra Produkter. 
4.5.    Beställningar. Beroende på din verksamhetsort kan du beställa en del material, såsom exempelvis prover, foldrar eller broschyrer avseende våra Produkter och/eller Tjänster. Om du beslutar dig för att placera en order hos oss, omfattas den av särskilda försäljningsvillkor som du har tillgång till under orderprocessen.
4.6.    Kampanjer. Medan du navigerar på Webbplatsen kan vi visa dig aktuella kampanjer i våra egna butiker, huvudsakligen genom banners. Dessa kampanjer är bara tillgängliga i våra egna butiker eftersom vi inte har någon kontroll över distributörers prissättning och reklamstrategi. Det kan dock hända att våra distributörer också har kampanjer, men dessa bestäms självständigt av distributörerna. Alltefter omständigheterna uppmanar vi dig att göra förfrågningar hos våra distributörer.
4.7.    Produkter och kulörer. Dessa funktioner är avsedda att förse dig med teknisk information om våra Produkter och de olika kulörer som är tillgängliga.

5.    PRISER

Om inte annat framgår av dessa Villkor, är Webbplatsen inte avsedd för någon onlineförsäljning och priserna som anges på Webbplatsen är därmed enbart för din information och är således inte bindande för våra distributörer eller oss. Vänligen kontakta oss eller våra distributörer för att få tillförlitlig information om priserna på våra Produkter. VI ANSVARAR INTE FÖR DE PRISER SOM ANGES PÅ WEBBPLATSEN.

6.    MY WORKSPACE

6.1.    Du har möjlighet att skapa ett personligt konto för att skapa en folder där du kan spara produkter, kulörer och ladda upp bilder samt korta videos. För att logga in på ditt personliga konto behöver du både ett användarnamn och ett lösenord. Ditt lösenord är hemligt. Du bör inte lämna ut ditt lösenord till någon. Du måste omgående och skriftligen meddela oss om du upptäcker otillbörlig användning av ditt personliga konto. VI ANSVARAR INTE FÖR OLAGLIG ANVÄDNING AV DITT PERSONLIGA KONTO FÖRUTOM OM SÅDAN OLAGLIG ANVÄNDING UPPSTÅR MED ANLEDNING AV VÅR OAKTSAMHET. För mer information om användning av dina personuppgifter, se avsnitt 16 nedan.
6.2.    Vi får stänga av eller avsluta ditt konto vid var tid efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring.

7.    KULÖRÅTERGIVNING

Webbplatsen återger kulörer på skärmen i visualiseringar och andra framställningar så precist som kamera- och skärmteknologin medger. Man får dock räkna med avvikelser i framställningen av kulörer. VI ANSVARAR INTE FÖR AVVIKELSER SOM KAN IAKTTAS MELLAN EN KULÖR DU SER PÅ SKÄRMEN NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH KULÖREN DU ANVÄNDER FÖR ATT MÅLA YTOR MED. Vänligen säkerställ att du testar den önskade kulören på den yta som ska målas innan målning. Underlaget och ytans struktur kan ändra utseende på den slutliga kulören, vilket även gäller textilier samt rummets form, storlek och belysning.

8.    SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Innan du använder en Produkt är det mycket viktigt att du har läst igenom och förstått alla instruktioner på baksidan av Produkten, inklusive, men inte begränsat till, hälso- och säkerhetsanvisningar.

9.    VIKTIG INFORMATION: BILDER OCH VIDEOS

Webbplatsen ger dig möjlighet att ladda upp och hantera bilder och/eller videos genom ”My workspace”. Alltefter omständigheterna, garanterar du att du har inhämtat godkännanden från relevanta personer avseende bilderna och/eller videorna (inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt för Projekten) och har tillåtelse att visa dessa för tredje man. Vidare bör du, innan du visar dina Projekt för tredje man, överväga om bilderna och/eller videorna kan inkludera privata inslag (inklusive, men inte begränsat till, människors ansikten, fakturor och lösenord). DU BESLUTAR SÅLEDES PÅ EGET ANSVAR ATT VISA BILDER OCH/ELLER VIDEOS FÖR TREDJE MAN OCH VI ANSVARAR PÅ INGET SÄTT FÖR EVENTUELLA PÅFÖLJDER SOM KAN UPPSTÅ MED ANLEDNING AV DITT BESLUT ATT VISA BILDER OCH/ELLER VIDEOS FÖR TREDJE MAN. 

10.    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De varumärken vi marknadsför kan variera beroende på din verksamhetsort. Varumärkena, inklusive VisualizerTM, och alla distinkta kulörnamn är AkzoNobels, dess närstående bolags (vilka ingår i AkzoNobel-koncernen) eller utomståendes varumärken. Alla immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt och databasrättigheter för Webbplatsen var som helst i världen utgör AkzoNobels eller dess närstående bolags (vilka ingår i AkzoNobel-koncernen) egendom. Du har inga rättigheter i förhållande till Webbplatsen, annat än rätten att använda den i enlighet med dessa Villkor.

11.    LÄNK TILL UTOMSTÅENDE WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla hypertextlänkar till utomstående webbplatser. Vi har ingen som helst kontroll över teknik och säkerhet vid överföringen eller över innehållet på sådana utomstående webbplatser. DU BESLUTAR DÄRFÖR PÅ EGET ANSVAR OM DU VILL BESÖKA SÅDANA UTOMSTÅENDE WEBBPLATSER OCH VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA PÅFÖLJDER SOM KAN UPPSTÅ MED ANLEDNING AV DITT BESLUT ATT BESÖKA SÅDANA UTOMSTÅENDE WEBBPLATSER.

12.    LÄNK TILL ANDRA AKZONOBEL WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla hypertextlänkar till andra AkzoNobel webbplatser, vilka omfattas av egna användarvillkor och dessa Villkor omfattar inte sådana andra AkzoNobel webbplatser.

13.    BEGRÄNSAT ANSVAR

13.1.    Allmänt. Vi garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen möter några särskilda krav eller att dess funktioner kommer att vara helt utan fel eller avbrott eller att alla fel kan korrigeras eller förbättras. OM INGET ANNAT FRAMGÅR AV DESSA VILLKOR, EXLUDERAS SAMTLIGA VILLKOR; BESTÄMMELSER OCH GARANTIER, OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM FRAMGÅR AV (I) LAG, (II) RÄTTSPRAXIS, ELLER (III) PÅ ANNAT SÄTT, AVSEENDE WEBBPLATSEN, UNDERFÖRSTÅDDA, VILLKOR; GARANTIER ELLER ANDRA BESTÄMMELSER AVSEENDE TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER KRAV PÅ SKÄLIG KOMPETENS OCH OMSORG. MED UNDANTAG ENDAST FÖR BEDRÄGERI, SKA INGEN INFORMATION ELLER NÅGOT RÅD SOM TILLHANDAHÅLLITS AV OSS MEDFÖRA NÅGON GARANTI ELLER GE UPPHOV TILL NÅGOT ANSVAR, OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR. 
13.2.    Korrekt information. Webbplatsen föreslår Produkter, Tjänster och lämnar råd för att hjälpa dig i dina Projekt. Vi vidtar alla skäliga anstängningar för att säkerställa att all information och alla råd som tillhandahålls är korrekta vid den tidpunkt de inkluderas på Webbplatsen. Det kan dock förekomma oavsiktliga och tillfälliga fel. VI GARANTERAR INTE, OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAKTAT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE INFORMATION, RÅD OCH ÅSIKTER SOM TILLHANDAHÅLLS OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT VID VAR TID GÖRA ÄNDRINGAR OCH KORRIGERINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA FELAKTIGHETER ELLER UTLÄMNANDEN OCH EVENTUELLA BESLUT SOM BASERATS PÅ INFORMATION OCH ÅSIKTER SOM FRAMSTÄLLS WEBBPLATSEN ÄR DITT EGET ANSVAR.

14.    ANSVARSBEGRÄNSNING

I dessa Villkor begränsar vi vårt ansvar gentemot dig. Det är därför av stor vikt att du läser igenom och förstår våra ansvarsbegränsningar. Av denna anledning är alla ansvarsbegränsningar i dessa Villkor skrivna med versaler. VÄNLIGEN NOTERA ATT INGENTING I DESSA VILLKOR BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER EVENTUELLT ANSVAR (I) VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV OAKTSAMHET, BEDRÄGERI ELLER FALSKA UPPGIFTER, (II) PÅ SÄTT SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ELLER (III) SOM INTE FÅR UTESLUTAS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

15.    KUNDTJÄNST

Vid frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på följande nummer: 040-35 50 00. Alternativt kan du skicka oss e-post till följande adress: tekniknorden@akzonobel.com.

16.    DATASKYDD

Om du vill veta mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vänligen klicka här.

17.    COOKIE POLICY

Om du vill veta mer om hur vi placerar cookies på din dator eller din elektroniska utrustning, vänligen klicka här

18.    TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. I sådan utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska eventuella anspråk eller tvister i samband med dessa användarvillkor exklusivt omfattas av allmän domstol i Sverige.

Kulörer laddas…